Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym - Wyprawka szkolna
^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".
Wyprawka szkolna - do dnia 5 września!

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014 r. Nr 1024) ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna" do dnia 5 września 2014 roku.


Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia, rodziców zastępczych.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia:

1) słabowidzącego,
2) niesłyszącego,
3) słabosłyszącego,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi

do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego dochód przekracza kryterium dochodowe do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

 

Informacja ze strony www.borzecin.pl

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube