^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. JANA PAWŁA II W BORZĘCINIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania

§ 2

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodzi­ców uczniów szkoły.
 2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

§ 3

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.
 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. 2. Zebranie Klasowe  wybiera spośród siebie, w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby
  kandydatów Radę Klasową, składającą się z co najmniej 3 osób.
  1. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.
  2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
  3. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
  4. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
  5. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
  6. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 5

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału.
 3. W wyborach przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 4. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się zgodnie z regulaminem.

Rozdział IV

Zadania rad oddziałowych

§ 6

 1. Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
 3. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
 4. Rada oddziałowa może organizować, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy uczniów, ze­brania rodziców.

 

 

Rozdział V

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 7

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 8

 1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 2. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 9

 1. Rada Rodziców opiniuje program wychowawczy szkoły.
 2. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do:
  1. dyrektora szkoły,
  2. samorządu uczniowskiego.

§ 10

 1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
 2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 3. Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

 

 

§ 11

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów gimnazjum.
 2. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

§ 12

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 13

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 14

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 15

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 

 

 

Rozdział VI

Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 16

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.
 3. Na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym:
  1. Prezydium
  2. Komisję Rewizyjną

§ 17

 1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
 4. Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 4.
 5. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  2. przeprowadzenie głosowania,
  3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 6. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
 7. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 8. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
 9. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 10. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 11. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

§ 18

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w jawnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
  1. Przewodniczący
  2. Wiceprzewodniczący
  3. Sekretarz
  4. Skarbnik
  5. Przewodniczący
  6. Sekretarz
  7. 1 – 3 Członków.
 2. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.
 3. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
 4. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
 5. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.
 1. W skład Prezydium, którego liczebność Rada określa w uchwale, wchodzą:
 1. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność Rada określa w uchwale, wchodzą:

§ 19

Kadencja Rady Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok szkolny.

 
 

Rozdział VII

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 20

 1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
  1. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
  2. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,
  3. przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,
  4. prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
  5. opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
  6. przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
  7. podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
  8. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
  9. informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
  10. podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.

§ 21.

 1. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
  1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
  2. realizacja preliminarza Rady,
  3. wykonywanie uchwał Rady,
  4. koordynowanie prac Rad Klasowych,
  5. nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę,
  6. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.
  7. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
  8. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj Członkowie Prezydium: Przewodniczący lub Sekretarz oraz Skarbnik lub Wiceprzewodniczący.

 

§ 22

 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
  2. przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
  4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
  5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo żądania od Członków Prezydium i osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
  6. Po zakończeniu kontroli Komisja sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przedstawia Radzie Rodziców. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium, Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

§ 23

 

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

 1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:
  1. czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
  2. składania wniosków i projektów uchwał,
  3. udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.
  4. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
   1. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,
   2. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
   3. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.
   4. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Rodziców może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą przewodniczącego.
   5. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 24

 1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.
 2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
 3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
 4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
 5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.

 

Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

§ 23

 1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
 2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:
  1. w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,
  2. w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.
 4. Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.
 5. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 24

 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 25

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 26

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

 
 

Rozdział IX

Dokumentowanie zebrań

§ 27

 1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, wraz z listą obecności podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 3. Członkowie dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
 4. Uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 5. Protokolantem zebrań jest sekretarz.
 6. Protokół z zebrania powinien zawierać:
  1. numer i datę zebrania,
  2. numery podjętych uchwał,
  3. stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
  4. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
  5. zatwierdzony porządek zebrania,
  6. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
  7. przebieg zebrania,
  8. treść zgłoszonych wniosków,
  9. podjęte uchwały i wnioski,
  10. podpisy przewodniczącego i protokolanta.
   1. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 

§ 29

 1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.
 2. Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się w całości do księgi protokołów.
 3. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§ 30

 1. Księga protokołów zawiera ponumerowane strony.
 2. Na ostatniej stronie księgi protokołów umieszcza się adnotację: „Księga zawiera ……. ponumerowanych stron i obejmuje okres od …… do ……”. Pod adnotacją umieszcza się pieczęć szkoły oraz podpis dyrektora szkoły.
 3. Za przechowywanie księgi protokołów Rady Rodziców odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

 

§ 31

 1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.
 2. Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

§ 32

 1. Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.
 2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

Rozdział X

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 

§ 33

 1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z:
  1. dobrowolnych składek rodziców,
  2. darowizna od osób fizycznych oraz prawnych,
  3. dotacji,
  4. z innych źródeł: sponsorzy, bale, szkolne festyny, kiermasze, aukcje, sklepik szkolny, loterie, zbiórki charytatywne, itp.

§ 34

 1. Fundusze, o których mowa w pkt. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych
  Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu
  wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami.
 2. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
  1. poprawę bazy materialnej szkoły,
  2. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
  3. wycieczki szkolne, zielone szkoły,
  4. zawody sportowe, konkursy,
  5. imprezy szkolne,
  6. nagrody, stypendia
  7. zapomogi,
  8. obsługę finansową Rady Rodziców,
  9. publikacje szkolne: książki, foldery promujące szkołę i inne,
  10. prowadzenie zajęć dodatkowych,
  11. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
  12. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
 3. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważniony jest przewodniczący Rady Rodziców.
 4. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
 5. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane względem merytorycz­nym i formalnym.
 6. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
  1. Dyrektor szkoły,
  2. Wychowawcy klas,
  3. Rady Oddziałowe,
  4. Rada Pedagogiczna,
  5. Samorząd Uczniowski.
  6. Do kontroli finansowej Rady Rodziców uprawnione są:
   1. Komisja rewizyjna,
   2. Urząd skarbowy w Brzesku,
   3. Regionalna izba obrachunkowa (RIO).
   4. Niedopuszczalne jest kontrolowanie finansów Rady Rodziców przez dyrektora szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 35

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
 3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.
 4. Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539 oraz Dz. U. z 2003, Nr 11, poz. 117).
 5. Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym przewodniczący Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 36

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej i numeru konta.

§ 37

 1. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
 2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

§ 38

Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube