^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci  w szkołach i przedszkolach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Borzęcinie informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby  w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30.

Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana nieodpłatnie na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/246/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Zgodnie z uchwałą pomoc w formie dożywiania dzieci  w szkołach i przedszkolach może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

            Po złożeniu wniosku  przez osobę zainteresowaną  wraz z wymaganą dokumentacją do tut. Ośrodka, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy w celu wydania  decyzji administracyjnej w sprawie dożywiania.

Do wniosku należy dołączyć następujące  dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby i rodziny, określone w art. 107. ust.5b,5c,5d ustawy o pomocy społecznej a w szczególności:  

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie, dowód otrzymania  renty, emerytury, decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),

2) aktualne zaświadczenie lub  oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych,

3) w przypadku opłacania składki KRUS - dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał);  wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,

4) w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby- aktualne zaświadczenia od lekarza, w przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

5) zaświadczenia lub oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej,

6) oświadczenia o stanie majątkowym.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Borzęcin koszt posiłków jest dofinansowywany ze środków otrzymanych od Wojewody.

Bliższych informacji w sprawie dożywiania udzielają pracownicy socjalni GOPS w Borzęcinie pod  nr tel.: 14 6846075.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube