^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w okresie od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana nieodpłatnie na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz na podstawie Uchwały Nr III/11/2018 RADY GMINY BORZĘCIN z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zgodnie z uchwałą pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 792,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną wraz z wymaganą dokumentacją do tut. Ośrodka, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodzinny wywiad środowiskowy w celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie dożywiania.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby i rodziny, określone w art. 107. ust.5b,5c,5d ustawy o pomocy społecznej a w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie, dowód otrzymania renty, emerytury, decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),

2) aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych,

3) w przypadku opłacania składki KRUS - dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał); wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,

4) w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby- aktualne zaświadczenia od lekarza, w przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

5) zaświadczenia lub oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej,

6) oświadczenia o stanie majątkowym. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Borzęcin koszt posiłków jest dofinansowywany ze środków otrzymanych od Wojewody.

Bliższych informacji w sprawie dożywiania udzielają pracownicy socjalni GOPS w Borzęcinie pod nr tel.: 14 6846075.

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.