^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Regulamin konkursu na logo 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym

I. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym, a także formowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, informacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.
3. Konkurs trwa od dnia 19 marca 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r.


II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie (kl. IV-VII sp i II-III gimnazjum) oraz pracownicy naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe zgłaszane do konkursu muszą być pracami indywidualnymi i autorskimi. W przypadku uznania pracy za plagiat uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZSP w Borzęcinie (przejście na Szkołę praw autorskich dotyczy tylko projektu zwycięskiego).

4. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

III. Praca konkursowa

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Pracę można wykonać korzystając z technik komputerowych lub ręcznie, dowolną techniką plastyczną (czarno-białe lub w kolorze, ale nie ołówkiem).
3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być łatwo identyfikowane z naszą szkołą i Patronem,
• wzbudzać pozytywne emocje,
• powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,
• powinno zawierać nazwę szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym
• projekt nie może zawierać treści obraźliwych.

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 25 kwietnia 2018 r. do p. Joanny Bodzioch lub p. Krzysztofa Przepiórki
2. Prace konkursowe niespełniające wymogów regulaminu konkursu, nie będą podlegały ocenie. 
3. Organizator nie zwraca prac.

V. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1. Zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2. Oryginalność znaku, łatwość zapamiętania, pomysł,
3. Czytelność i funkcjonalność projektu,
4. Estetyka wykonania.

VI. Nagrody

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagi pozytywne.
4. Planowana data ogłoszenia wyników to 8 maja 2018 r.
5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i gminy wraz z prezentacją nagrodzonej pracy.
6. Prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystości nadania imienia ZSP 18 maja 2018 r.

Organizatorzy:
Joanna Bodzioch, Krzysztof Przepiórka

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube